Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu

dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyhlášky 442/2006Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

 

Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy. Organizace vykonává činnost školy - základní umělecká škola. Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Škola je zřízena Zřizovací listinou vydanou na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 42/01 ze dne 28. srpna 2001.

Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň

IZO: 048 380 156

Organizační struktura

Právní forma organizace: příspěvková organizace s právní subjektivitou

Organizační struktura školy – schéma - k nahlédnutí v sekretariátu školy

Seznam podřízených povinných subjektů

nejsou

Zřizované organizace

nejsou

Kontaktní spojení

Veškerá kontaktní spojení jsou uvedena na webových stránkách školy zde

Adresa internetové stránky

www.zusrokycany.cz

Běžný účet organizace

7794520287/0100

48380156

DIČ

nemáme

ID datové schránky

8mpghj4

Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina ze dne 31.8.2001

Rozhodnutí MŠMT o zápisu v rejstříku škol a školských zařízení

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Rokycany, Jiráskova 181

Žádosti o informace

Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace, které nelze vyhledat na webu školy, poskytuje ředitel školy nebo jeho zástupce. Žádost o informace lze podat písemně, ústně či elektronicky.

Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§16) lze podat do 30 dnů od: - odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6), - odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c) - sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3) Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace - viz výše

Formuláře

Formuláře jako nastavené žádosti o poskytnutí informací škola neposkytuje, jejich formu ponechává na žadateli.

Popisy postupů návody pro řešení životních situací

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy

https://portal.gov.cz/cizinec/zivotni-situace/

(řešení životních situací)

Pověřenec GDPR

Mgr. Stanislav Marek

poverenec@sssp.pilsedu.cz

tel. 377 468 212 

Informace pro oznamovatele dle zákona č. 171/2023 Sb.

Základní informace pro oznamovatele protiprávního jednání dle zákona č. 171/2023 Sb.

Nejdůležitější používané předpisy

Úmluva o právech dítěte, 104/1991 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb. Školský zákon

Vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)

Správní řád ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,

Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně nekterých zákonů

RVP pro základní umělecké vzdělávání

Úhrady za poskytování informací

Úhrady nejsou stanoveny

Licenční smlouvy

nejsou

Vzory licenčních smluv

nejsou

Výhradní licence

nejsou

Výroční zprávy

Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle dle § 18 zákona č. 106/ 1999 Sb. je součástí Zprávy o činnosti organizace za každý kalendářní rok. Aktuální vydání je zveřejněno na webových stránkách školy zde.